Makaleler

İMAR KİRLİLİĞİ SUÇUNUN ANAYASAYA AYKIRILIĞINA DAİR BİR TARTIŞMA – Av. Ersan BARKIN

İMAR KİRLİLİĞİ SUÇUNUN ANAYASAYA AYKIRILIĞINA DAİR BİR TARTIŞMA - Av. Ersan BARKIN Giriş Toplumda bilinen karşılığıyla “imar kirliliği” suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Topluma Karşı Suçlar” kısmı içinde “Çevreye Karşı Suçlar” bölümünde...


İşletenin; Eşinin, Usul Ve Füruunun, Kendisine Evlat Edinme İlişkisi İle Bağlı Olanların Ve Birlikte Yaşadığı Kardeşlerinin Ölüm Veya Yaralanmaları Halinde Bundan Kaynaklanan Zararları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamındadır

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 92/b uyarınca ve Sigorta Genel Şartlarının A.3-c maddelerine göre ‘’İşletenin; eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı...


Yargıtay İçtihatları Uyarınca Aracın Pert Olarak Kabulü

Yargıtay uygulamaları ışığında kaza tarihine göre aracın perte ayrılması için : Tamir masraflarının kaza tarihindeki aracın rayiç değerinin %50'sini aşması, (mevcut rayiç değerinin değil) Tamirinin ekonomik olmaması gerekir. O halde...


Arkeolojik Sit Alanlarında Kamulaştırmasız El Atma

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile toplum yararı gözetilerek bireylere birtakım ödevler yüklenmekte, bireylerin mülkiyet hakları sınırlanmaktadır. Kanunla getirilen sınırlamaların temelinde her ne kadar kamu yararı...


Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Tapu İptal Tescil Davaları

Önceki yazılarımızda yer verdiğimiz açıklamalarda ortaya konduğu üzere, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir. Sözleşmenin bir tarafı olan iş sahibi -bu başlıkta arsa sahibi...


Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Temerrüdü ve Arsa Sahibinin Seçimlik Hakları

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ İnşaat sözleşmeleri, gündelik yaşamda en sık karşılaşılan eser sözleşmeleri türlerindendir. Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 470’te yer verilen tanım uyarınca eser sözleşmesi, yüklenicinin...


10 Soruda Kentsel Dönüşüm

KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU’NUN KAPSAMI VE UYGULAMA ALANI NEDİR? Kentsel dönüşüm uygulamaları, Kentsel Dönüşüm Kanunu diye bilinen “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ile düzenlenmiştir. Bu Kanun’un amacı;...


İrtifak Yoluyla Kamulaştırmasız el atma nedir?

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDİR? Kamulaştırmasız el atma, idarenin Anayasanın 46. Maddesinde ve ilgili kanunlarda gösterilen usule uymaksızın ve bedeli nakden peşin olarak ödemeksizin bireylerin özel mülkiyet haklarına müdahale etmesidir. Bu...


Stj. Av. Seda Özer: Kira Sözleşmelerinin Sona Erme Halleri

KİRA SÖZLEŞMESİ A.GİRİŞ Kira sözleşmeleri konut ve işyeri ihtiyacını karşılayan ve yaygın şekilde kullanılan bir sözleşme türüdür. Kanun koyucu bütün sözleşme ilişkilerinde zayıf tarafı koruyucu nitelikteki düzenleme yapma amacını kira sözleşmelerinde...


Av. Ersan Barkın: OHAL İlanına Dayalı Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ve Meslekten Çıkarma Kararlarının Hukuki Değerlendirilmesi

Giriş 15 Temmuz darbe kalkışmasının ardından 21 Temmuz 2016/29777 Tarih/Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Olağanüstü Hal İlanına Dayalı olarak bugüne kadar;23 Temmuz 2016 tarihinde 667, 27 Temmuz 2016 tarihinde 668, 31 Temmuz 2016 tarihinde 669,...