Yargıtay İçtihatları Uyarınca Aracın Pert Olarak Kabulü

Tarafından gönderildi: CBT Hukuk Kategori: Makaleler

Yargıtay uygulamaları ışığında kaza tarihine göre aracın perte ayrılması için :

  • Tamir masraflarının kaza tarihindeki aracın rayiç değerinin %50’sini aşması, (mevcut rayiç değerinin değil)
  • Tamirinin ekonomik olmaması gerekir.

O halde aracın perte ayrıldığının kabulü için kaza tarihindeki 2. el rayiç değeri belirlenip, tamir masraflarının belirli bir orana ulaşması ve 2. el değerinden sovtaj değeri düşürülerek zararının belirlenmesi gerekir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 2018/ 1089 E. 2018/5070 K. ve 15.05.2018 tarihli kararına göre:

Dava, trafik kazasından kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporları hüküm vermeye yeterli değildir. Aracın perte ayrıldığının kabulü için kaza tarihindeki 2. el rayiç değeri belirlenip tamir masraflarının belli bir orana ulaşması ve 2. el değerinden sovtaj değeri düşülerek davacının zararının belirlenmesi gerekir. Bilirkişi raporu içeriği itibariyle yeterli olmayıp, açıklanan konuları içermemektedir. Bilirkişi raporlarında bulunan miktarlar hükme esas alınarak, hem değer kaybının nazara alınması hem de pert işlemi yapılması doğru olmamıştır. O halde, mahkemece üçlü makine mühendisi bilirkişiden rapor alınarak aracın kaza tarihindeki 2. el değeri ve tamir masrafları belirlenip tamirinin ekonomik olup olmadığı, perte ayrılmasının uygun olup olmadığı tesbit edildikten sonra perte ayrılması uygun ise aracın 2. el değeri ve sovtaj değeri belirlenip sonucuna göre ve kazanılmış haklar gözetilerek karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi doğru olmamıştır.”

Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 2018/155 E. 2018/4448 K. ve 24.04.2018 tarihli kararına göre :

Mahkemece 13.04.2015 tarihli bilirkişi raporu hükme esas alınmış ise de, bilirkişi raporu hüküm vermeye yeterli değildir. Bilirkişi raporu incelendiğinde, davacı tarafın delili olan eksper raporuna atıf yapılarak belirlenen rakamın doğru olduğu belirtilmiş ancak eksper raporunda aracın hasarlanan yerlerinin tek tek belirlenip bunlarla ilgili tamir masrafları belirtilmeden aracın perte ayrılması sonucunda sigortalıya ödenecek miktarın 6.069,00 TL olduğu bildirilmiştir. Yine eksper raporunda aracın rayiç değeri belirlendikten sonra izah edildiği biçimde tamir masrafları ayrıntılı gösterilmemiş ve belirtilen hasar miktarına göre de perte ayrılma durumu gerçekleşmemiştir. Dairemiz uygulamasına ve kaza tarihine göre aracın perte ayrılması için tamir masraflarının kaza tarihindeki aracın rayiç değerinin %50’sini aşması ve tamirinin ekonomik olmaması gerekir. O halde dosyanın … Kurumu 3. İhtisas Dairesi’ne gönderilerek dosyadaki bilgi ve belgelere göre tamir masraflarının ne olacağı, tamirinin ekonomik olup olmadığı, 2. el rayiç bedeline göre perte ayrılıp ayrılmayacağı konularında ayrıntılı, denetime açık rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm vermeye elverişli olmayan bilirkişi raporunun hükme esas alınması doğru olmamıştır.”