İLAMDA YER ALAN ALACAK KALEMLERİ AYRI AYRI İCRA TAKİPLERİNE KONU EDİLEMEZ

Tarafından gönderildi: CBT Hukuk Kategori: Hukuk Haberleri

Mahkemece aynı ilamda hüküm altına alınan alacak kalemleri için tek ve aynı dosya ile ilamlı icra takibinde bulunulmasını zorunlu kılan türden yasal düzenlemenin mevcut olmadığı gerekçesine dayanılmıştır. Ancak yasalarda bir ilamla hüküm altına alınan haklarla ilgili olarak ayrı ayrı takip yapılabileceğine ilişkin hiçbir düzenleme de mevcut değildir. Bu durumda Türk Medeni Kanununun 1., 2., 4. Ve 33. Maddelerinin, Anayasanın 36. Maddesinin, Borçlar Kanunun 61 ve yeni Türk Borçlar Kanununun 77. Maddesinin, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 29. Maddesinin göz önüne alınarak uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması gerekir.

İlam bir bütün olmasına rağmen yasal ve geçerli bir neden olmaksızın alacaklının üç ayrı takip başlatmak suretiyle yasalarda belirtilen dürüstlük kuralına uymadığı,, borçlunun zarara uğramasına neden olduğu anlaşılmıştır. Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler karşısında alacaklının bu davranışı hukuk düzeni tarafından korunamayacağı için takibin ilk takipte devam etmesi gerektiğinden sonraki takip/takiplerin iptali gerektiğinden mahkeme tarafından borçlunun şikayetinin kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetli olmamıştır. (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/3657E., 2018/8247K. Sayılı Kararı)