İŞ AKDİ DEVAM EDERKEN İHLAL EDİLEN REKABET YASAĞI HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ MAHKEME İŞ MAHKEMESİ İKEN, İŞ AKDİNİN SONA ERMESİNDEN SONRAKİ UYUŞMAZLIKLARDA İSE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GÖREVLİDİR

Tarafından gönderildi: CBT Hukuk Kategori: Hukuk Haberleri

İlgili husus, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2012/9-854E., 2013/292K. Sayılı kararında “ Yukarıdaki ayrıntılı açıklamalar göstermektedir ki, iş akdinin devamı sırasında işçinin sadakat borcundan kaynaklanan rekabet etmeme yasağına aykırılık halinde, bu tür davalara bakmakla görevli mahkeme iş mahkemesidir. İş akdinin sona ermesinden sonra rekabet yasağına aykırı hareket edilmesi halinde ise, buna dayalı olarak açılacak dava niteliği itibariyle 818 sayılı BK’nun 348. Maddesi kapsamına girmekle ve bu kapsamdaki davalar TTK.nun 4/1-3 maddesinin açık hükmü karşısında tarafların sıfatına bakılmaksızın mutlak ticari davalardan olmakla, bu tür davaların ticaret mahkemesinde incelenip karara bağlanması gerekir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29.02.2012 gün ve 2011/11-781E., 2012/109K. Sayılı kararında da aynı ilkeler benimsenmiştir.)” şeklinde ifade edilmiştir.