Makaleler

Av. Murat Tezcan: Kısmi Kamulaştırmada Değer Azalışı

Kamulaştırma kanunun kısmen kamulaştırma madde başlığıyla düzenleyen 12. Maddesi idare tarafından taşınmazın bir bölümünün kamulaştırılması sonrasında oluşabilecek hukuki sonuçları göstermektedir. İdare tarafından gerçekleştirilen kamulaştırma sonrası taşınmazın bir bölümünün kamulaştırma kapsamı...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Nisan 27, 2018

Av. Murat Tezcan: Hekime Doğrudan Tazminat Davası Açma Devri Sona Erdi

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2011/4-592E. 2012/25K.  Sayılı Kararı Işığında Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Değerlendirilmesi Giriş “Tıbbi kötü uygulama” iddiası ile kamu (devlet ya da üniversite) hastanelerinde çalışan hekimlere karşı açılan tazminat davalarında...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Nisan 27, 2018

Av. Murat Tezcan: Tıbbi Laboratuar Ruhsatının Alınması ve İptalinin Neden ve Sonuçları

 Sağlık sektörü için hayati öneme haiz tıbbi laboratuvarların değerlendirilmesi ve denetlenmesi oldukça sıkı kurallara tabidir. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren laboratuvarların çalışmaları idare hukuku açısından kamu hizmeti niteliğine haiz olup,...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Nisan 27, 2018

Av. Murat Tezcan: Kamulaştırmasız El Atma Davalarında “Taşınmazın El Atma Tarihindeki Nitelikleri” Sorunu

6487 sayılı kanunla değişik Kamulaştırma Kanunu’nun Geçici 6. Maddesi, kamulaştırmasız el atma davalarına ilişkin radikal değişiklikleri nedeniyle hukuk dünyamızda oldukça ses getirdi. Düzenlemeyle ilgili yapılan değerlendirmeler yapılan tartışmalar, Anayasa’nın mülkiyet...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Kasım 27, 2017

Av. Murat Tezcan: Arkeolojik Sit Alanlarında Kamulaştırmasız El Atma

A.     Yasa İle Mülkiyet Hakkına Getirilen Sınırlamalar Ve Kamulaştırmasız El Atma Kavramı. 1.      Mülkiyet Hakkı Ve Sınırlamalar. Mülkiyet hakkı, sahibine konusu olan eşya üzerinde doğrudan doğruya kullanma, yararlanma ve tasarruf yetkilerinin tamamını veren...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Kasım 27, 2017

Av. Murat Tezcan: İdarenin Kamulaştırmasız El Atma Uygulamalarını Kanunla Hukuka Uygun Hale Getirmek: 6487 Sayılı Kanunla Kamulaştırma Kanununa Eklenen Geçici 7. Maddenin Değerlendirilmesi

Giriş: Kamuoyunca Alkol Düzenlemesi olarak bilinen 6487 Sayılı torba kanunun 22. Maddesi ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanun’a geçici 7. madde kenar başlığı ile incelenmeye değer bir madde eklemiştir. Söz konusu düzenleme...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Kasım 27, 2017

Av. Murat Tezcan: Soyut Kamu Yararı Kararıyla Sınırlandırılan Mülkiyet Hakkı

GİRİŞ Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, diğer torba yasalarda olduğu gibi kamulaştırma hukukuna ilişkin yeni bir düzenleme daha getirmektedir. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun, “Hakların sınırlandırılması...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Kasım 27, 2017

Av. Murat Tezcan: Kamulaştırma Yoluyla Mülkiyet Transferi

Giriş: Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, diğer torba yasalarda olduğu gibi kamulaştırma hukukuna ilişkin yeni bir düzenleme daha getirmektedir. 2942 sayılı...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Kasım 27, 2017

Av. Murat Tezcan: 6306 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin Anayasal Hak ve Özgürlükler Açısından Ele Alınması

A. AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN KENTSEL DÖNÜŞÜM USULÜ: 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nde riskli alanın tespitinin hangi usullerle yapıldığı şu şekilde belirtilmiştir: “MADDE 5 – (1) Riskli alan; a) Alanın, zemin yapısı...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Kasım 27, 2017

Av. Murat Tezcan: Kamulaştırmasız El Atma Yoluyla Mülkiyet Hakkının Yok Edilmesi

Kamuoyunda alkol düzenlemesi olarak bilinen ve 24 Mayıs 2013 tarihinde TBMM’de kabul edilen 6487 sayılı torba yasada yer alan 21. Madde,  kamulaştırma hukukunda temel düzenlemeler getirmiştir. Buna göre anılan...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Kasım 27, 2017