Enerji, Doğal Kaynaklar ve Maden Hukuku

Yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji üretim çeşitliliğini arttırmayı hedefleyen Türkiye için Enerji Hukuku git gide önem arz eden bir uygulama sahası haline gelmiştir. Bunun yanı sıra gerek coğrafi konumu itibariyle gerekse Avrupa’nın önemli tüketicileri arasında yer alması sebebiyle Türkiye, büyük enerji şirketlerinin de odağındadır.

Maden arama ve işletme ruhsat ve izinlerinin alınması, işletilme sürecinde ortaya çıkan problemlerin çözümü, maden izinlerinin geri alınması ve sınır ihlallerinden kaynaklanan ihtilafların çözümlenmesi, ruhsat devri, devlete ait haklar ve madencilik sektöründeki birleşme/devralmalar, işletme izninin devredildiği rödovans sözleşmelerinin hazırlanması, jeotermal ihalelerinde gündeme gelen ihtilafların çözümlenmesi, elektrik enerjisinde üretim lisansı başvuruları, iletim hatlarının devrinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, tarife iptalleri, Hidroelektrik Santrali (HES) ve Rüzgar Enerji Santrali (RES) projelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu/olumsuz kararlarına karşı açılan iptal davaları, doğalgazda doğalgaz alım-satım sözleşmelerinin incelenmesi ve tadili, tip sözleşmeler ve bundan kaynaklanan adli yargı davaları, dağıtım şirketleri ile BOTAŞ arasındaki her türlü uyuşmazlıklar ve tarife iptallerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, petrolde EPDK idari yaptırımları, dağıtıcı bayi ana sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, sebepsiz zenginleşme davaları gibi konular büromuzun uzmanlık alanındadır.