Tahkim ve Ticari Uyuşmazlıkların Çözümü

CBT Hukuk

Hukuki anlaşmazlıkları uyuşmazlık seviyesine gelmeden dostane bir şekilde çözümlemek, gün geçtikçe hızlanan ve kodları geçmiş yıllara nispetle farklılaşan ticaret hayatında muhakkak ki ilk tercih olmalıdır. Bu tercihi hayata geçirmenin genellikle mümkün olmadığı ve anlaşmazlıkların davaya dönüştüğü ise bir vakıadır.
Büromuz dava sürecine giren ticari uyuşmazlıkların hallinde, özellikle tahkim sahasında, dinamik bir ekiple müvekkillerine hizmet vermektedir.
Tahkim ekibimiz, Milletlerarası Tahkim Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Kuralları (ICC Arbitration Rules) ve yerli veya yabancı başka tahkim kuralları uyarınca çözümlenecek uyuşmazlıklar hususunda müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Tanık eğitimi (witness training), çapraz sorgu (cross examination) gibi Türk hukukuna yabancı Anglo- Amerikan yargılama usulleri, tahkim davalarında birçok defa uygulanmış olması sebebiyle Tahkim Ekibimizin aşina olduğu yargılama usulleri cümlesindendir. Hakem kararlarının iptali, yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi gibi Türk yargısı huzurunda karara bağlanması gereken davalarda da hukuki temsil görevi yine tahkim ekibimizce üstlenilmektedir.

Ticari dava ekibimiz, Türk mahkemeleri huzurunda cereyan eden ticari davalarda müvekkillerine üst düzey hukuki yardım hizmeti sağlamaktadır. Bu meyanda başka bir ülkede verilen yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi, Türk hukuku uyarınca yabancı sermayeli şirketlerin kurulması, yönetimi ve denetimi, sigorta uyuşmazlıkları, iflas erteleme ve konkordato talep edilmesi gibi ticaret hukukunu ilgilendiren her nevi iş, işlem ve dava Büromuzun iştigal sahası içerisindedir.