Author - CBT Hukuk

Av. Ersan Barkın: Tanıma ve Tenfiz Davalarında Karşılaşılan Sorular ve Cevapları

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi bugün ülkemizin içinde bulunduğu şartlar açısından bakıldığında özel bir önem taşımaktadır. Milletlerarası ilişkilerin giderek yoğunlaşması ve Türkiye dışında...


Av. Murat Tezcan: Orman Tahdit Sınırları İçine Almak Suretiyle Tapulu Taşınmaza Kamulaştırmasız El Atma

Özet:  Kişiler üzerine geçerli olarak tapu kaydı yapılmış arazilerin sonradan kadastro tespit işlemleri ile orman tahdit sınırlarına dahil edilmesi sonucu kişilerin tapulu taşınmazlarını kullanamaz hale gelmesi ve dolayısıyla Anayasa...


Av. Murat Tezcan: Kısmi Kamulaştırmada Değer Azalışı

Kamulaştırma kanunun kısmen kamulaştırma madde başlığıyla düzenleyen 12. Maddesi idare tarafından taşınmazın bir bölümünün kamulaştırılması sonrasında oluşabilecek hukuki sonuçları göstermektedir. İdare tarafından gerçekleştirilen kamulaştırma sonrası taşınmazın bir bölümünün kamulaştırma kapsamı...


Av. Murat Tezcan: Hekime Doğrudan Tazminat Davası Açma Devri Sona Erdi

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2011/4-592E. 2012/25K.  Sayılı Kararı Işığında Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Değerlendirilmesi Giriş “Tıbbi kötü uygulama” iddiası ile kamu (devlet ya da üniversite) hastanelerinde çalışan hekimlere karşı açılan tazminat davalarında...


Av. Murat Tezcan: Tıbbi Laboratuar Ruhsatının Alınması ve İptalinin Neden ve Sonuçları

 Sağlık sektörü için hayati öneme haiz tıbbi laboratuvarların değerlendirilmesi ve denetlenmesi oldukça sıkı kurallara tabidir. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren laboratuvarların çalışmaları idare hukuku açısından kamu hizmeti niteliğine haiz olup,...


Av. Murat Tezcan: Kamulaştırmasız El Atma Davalarında “Taşınmazın El Atma Tarihindeki Nitelikleri” Sorunu

6487 sayılı kanunla değişik Kamulaştırma Kanunu’nun Geçici 6. Maddesi, kamulaştırmasız el atma davalarına ilişkin radikal değişiklikleri nedeniyle hukuk dünyamızda oldukça ses getirdi. Düzenlemeyle ilgili yapılan değerlendirmeler yapılan tartışmalar, Anayasa’nın mülkiyet...


Av. Murat Tezcan: Arkeolojik Sit Alanlarında Kamulaştırmasız El Atma

A.     Yasa İle Mülkiyet Hakkına Getirilen Sınırlamalar Ve Kamulaştırmasız El Atma Kavramı. 1.      Mülkiyet Hakkı Ve Sınırlamalar. Mülkiyet hakkı, sahibine konusu olan eşya üzerinde doğrudan doğruya kullanma, yararlanma ve tasarruf yetkilerinin tamamını veren...


Av. Murat Tezcan: İdarenin Kamulaştırmasız El Atma Uygulamalarını Kanunla Hukuka Uygun Hale Getirmek: 6487 Sayılı Kanunla Kamulaştırma Kanununa Eklenen Geçici 7. Maddenin Değerlendirilmesi

Giriş: Kamuoyunca Alkol Düzenlemesi olarak bilinen 6487 Sayılı torba kanunun 22. Maddesi ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanun’a geçici 7. madde kenar başlığı ile incelenmeye değer bir madde eklemiştir. Söz konusu düzenleme...