AKSİ İSPAT EDİLMEDİKÇE HAVALE, MEVCUT BİR BORCUN ÖDENMESİ AMACIYLA YAPILDIĞINA KARİNEDİR

Tarafından gönderildi: CBT Hukuk Kategori: Hukuk Haberleri

İlgili husus Yargıtay HGK 2016/19-269E., 2016/529K. Sayılı kararında,”…Öte yandan, mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 457 (Türk Borçlar Kanunu m. 555 vd.) ve ardından gelen maddelerinde düzenlenmiş olan havale, hukuksal nitelikçe bir ödeme vasıtasıdır. Eş söyleyişle, havalenin, mevcut bir borcun ödenmesi amacıyla yapıldığı yolunda yasal karine mevcuttur. Bu yasal karinenin tersini (havalenin borcun ödenmesinden başka bir amaçla yapıldığını) ileri süren havaleci (muhil), bu iddiasını kanıtlamakla yükümlüdür. (Arif B. Kocaman, Türk Borçlar Hukukunda Havale, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 2001; Hukuk Genel Kurulunun 12.03.2003 gün ve 2003/3-118 E., 2003/158 K.; 10.10.2012 gün ve 2012/13-264 E., 2012/700 K. sayılı ilamları).” Şeklinde ifade edilmiştir.