BİREYSEL/TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE İŞÇİNİN İŞ TANIMI YER ALSA DA, İK. M.25/II-H FIKRASINA GÖRE İŞ AKDİNİN FESHEDİLMESİNİ İÇİN İŞVERENİN HATIRLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ SÖZ KONUSUDUR

Tarafından gönderildi: CBT Hukuk Kategori: Hukuk Haberleri

İlgili husus Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2017/5507E., 2017/11214K. ve 22.06.2017 tarihli kararında “…1475 sayılı Yasada işçinin hatırlatıldığı halde görevlerini yapmaması haklı fesih nedeni olarak sayılmış ve işçinin bu anlık durumu yeterli görülmüşken, 4857 sayılı Yasa ile işçinin “görevi yapmamakta ısrar etmesi” kuralı getirilmiştir. Bu noktada işverenin hatırlatmasının ardından sadece bir kez görevi yapmama yeterli sayılmamalıdır. İşçinin görevi yapmama eylemi hatırlatmanın ardından devamlılık arz etmelidir.

İşveren tarafından fesih öncesinde, işçinin yapmakla yükümlü olduğu görevleri hatırlatılmalıdır. Bu hatırlatmanın sözlü ya da yazılı biçimde yapılması mümkündür. Bu konuda ispat yükü de işverendedir. İşçinin görev tanımının, bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde açıkça öngörülmüş olması işverenin hatırlatma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İşçiye yapılacak hatırlatmada/uyarıda, işçiye yapması istenen görev açık biçimde bildirilmeli ve işin tamamlanmasına yetecek bir süre öngörülmelidir. Bildirimde, görevin hatırlatılması yeterlidir. Görevin gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda iş sözleşmesinin feshedileceği hususunun ayrıca bildirilmesi gerekmez. Ancak, işveren tarafından işçiye bu yönde bir bildirim yapılmış ise, işçinin yeni bir eylemi gerçekleşmedikçe, önceki eylemlerine dayanılarak iş akdi feshedilemez.

” şeklinde ifade edilerek müvekkilin iş akdinin feshine neden olacak şekilde  ısrarlı hareketi olmadığından iş akdinin davalının belirtmiş olduğu sebepden ötürü haklı nedenle feshedilemeyeceğini ortaya koymaktadır.” Şeklinde ifade edilmiştir.